Antonio TEMPESTA (1555 - 1630)

t464

"Nero Augustus", rytina (č. VI) zo série rímskych cisárov, 1596
"XII Caesares in eqvestri / Forma elegantissime ef/ficti Antonio Tempesta Flore/ntino Inventore atq Incisore: Battista Panzera Parmen / formis. Romae 1596, (dedik. historikovi Giacomo Bosiovi).
Identické kópie, medirytiny M. Meriana, séria jazdeckých portrétov prvých dvanástich rímskych cisárov, s doplnenými krajinami v pozadí (č. 6 "Nero Augustus": B XVII, 146.601; Holl. German XXV, 164.212; Wüthrich I, 277)
+ Kompar.: "Ferdinandus", medirytina Crispijn de Passe, č. VIII zo série cisárov


t464 a Kôň a póza jazdca ("Mikuláš II. Pálffy"), na olejomaľbe, 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum
I. Štibraná, diz. 2006, kat. 14 s. 236-241, obr. 81; zvyšok nápisu: "PETRVS ... DOLFVS / DVCIS / ENVAE XXXIII" (?). Rešt. Slov. pam. ústav 1958 a Z. Preisová, dipl. VŠVU 2004/2006 (Štibraná, obr. 79 s. 239 pred rešt.; - Štibraná, Reštaurovanie jazdeckých portrétov..., PaM 2007/2)
stranovo obrátene, jazdec v brnení s čipkovým golierom en face, v pravici spustenej rovno dole palcát; kôň s dobovo aktualizovanným postrojom, bez pštrosích pier, atď.    

t465

"Il Danese Paladino" - "Orlando Paladino", rytiny, 1597
Il Danese Paladino aj kópia Egbert van Paenderen podľa Tempestu: "Kôň poľský" (ten istý kôň, len chvost nie dole, ale vlajúci, bez jazdca, v pozadí otvrená krajina s mestom, riekou a horami - M. Morka: Polski nowozytny portret konny i jego europejska geneza. Oss. 1986, obr. 69 - z Hollsteina)


t465 a Kôň a póza jazdca ("Mikuláš III./?/ Pálffy"), olejomaľba, 18. stor.
ČERVENÝ KAMEŇ, SNM - Múzeum
I. Štibraná, diz. 2006, kat. 6, s. 191-199; kôň stranovo prevrátene (z "Il Danese Paladino", znač. "Ant Tempesto jnvent f."), jazdec v brnení, v pravici natiahnutej dopredu maršalskú palicu, ľavou v lakti zohnutou drží opraty (z "Orlando Paladino" z tej istej série, znač. "Joannis Orlandi a Pasquino formis Romae 1597 - ATf"), hlava nahradená Pálffyho "portrétom" en face - Štibraná, obr. 34 s. 196David TENIERS ml. (1610 - 1690)

t466

Fajčiaci sedliaci, rytinová reprodukcia
Holl.


t466 a Kópia, olejomaľba na dreve, 2. pol. 17. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 294)
22,5 x 16,1 cm; - Rusina 2006, kat. s. 197 (kópia oproti obrazu zrkadlovo obrátene, asi podľa rytiny)

Jakob Gottlieb THELOT (1708 - 1760)

t467

Sv. Anna vyučuje Máriu, medirytina Johann Daniel Hertz st., Augsburg, pol. 18. stor.
Znač. "Iacob Gottlieb Thelot Sculpsit. - Ioh. Daniel Hertz delin. et excud. A. V."; - Kat. Göttweig 2005, č. II.7;
+ Rytina v maďarskom vydaní "Officium Rakoczianum", Buda 1790 (Knapp 2000, obr. 138) - ústredné figúry stranovo prevrátene, odvodené, pozadie iné


t467 a Obraz v nadstavci boč. oltára sv. Antona Pad., 2. pol. 18. stor.
SPIŠSKÝ ŠTVRTOK, far. kostol sv. Ladislava
bez pozadia, len postavy Anny s Máriou

t468

Sv. Štefan dáva kráľovstvo pod ochranu Panny Márie, medirytina,
vyd. Johann Daniel Hertz st., Augsburg 1746
Znač. J. G. Thelot sculp. - D. Herz exc., v rokajovom orámovaní; pražské univ. tézy (NK ČR, Th 099) - manuscriptorium.com; + rytina v GMB (C 4257), len obrazová časť v obdĺžnikovom ráme


t468 a Obraz hlav. oltára
NÁLEPKOVO, far. kostol sv. Štefana
Ol/pl, 338 x 223 cm; rešt. 1993/94 Árpád Mézes a Alexander Koreň. - M. Herucová: Levočské obrazy Vergíliovej Eneidy a Johann Andreas Thelot, in: Acta musaei Scepusiensis 2015, s. 180-197 (predloha "Johann Andreas Thelot 1655-1734"); - Herucová 2015, s. 15 a pozn. 42 (dtto)Johann Daniel THER PORTTEN 

t469

Docente magistra. Religionis Abb(ate) Rup(ertus), medirytina, Trnava, 2. pol. 17. stor.
Sv. Ignác pred jaskyňou v Manrese píše Duchovné cvičenia inšpirovaný Pannou Máriou (č. 5 zo série ilustrácií, znač. "Iohan. Daniel Ther Portten / sculpsit Tirnauiae"; asi z trnavského vydania 1679?).
Stranovo prevrátená kópia rytinovej ilustrácie obmieňanej v rôznych vydaniach "Exercitia Spiritualia S.P. Ignatii Loyolae Fundatoris Societ: Jesu", vyd. v Ríme (1659, 1695 a i.). Exempláre vyd. v Prahe 1680 (UKBa, sign. 17G2580) a 1735 (UKBa LF233), s frontispice a rytinovými ilustráciami sign. "Samuel Dworzak sc: Ao 1673";
Identická ilustrácia použitá aj vo vydaniach Jacob Masen: "Dux Viae Ad Vitam Piam, Perfectam:", Trier 1667 (UKBa 17G2754), Köln 1684 (UKBa 21G19587) a ďal., frontispice a 10 emblémových ilustrácií, znač. "Joseph Goosens sculps."; atď. - K. Mészárosová: Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave. Bratislava 2018, s. 208, 209, 216, 217
+ Aj neskoršia zmenená verzia zobrazenia s Pannou Máriou s Ježiškom (rytinové ilustrácie "Klauber Cath. Sc. A.V." a i.) z 18. stor.
t469 a Anton Schmidt a dielňa, Mária na oblaku na nást. maľbe toho istého námetu v kaplnke Bolestného srdca Panny Márie, okolo 1750
BANSKÁ ŠTIAVNICA, Dolný kostol na Kalvárii
JM 2013, s. 62 (predloha), obr. 53, kat. I.7-3c
Okrem celkovej scenérie Schmidt prevzal z rytiny len figúru Márie na oblaku (bez anjelov okolo); sediacu postavu mladého bradatého jezuitu nahradil frontálne zobrazeným píšucim sv. Ignácom so svätožiarou okolo hlavy a holubicou Ducha sv., odvodeným z Klauberovej rytiny.

    

Giovanni Battista TIEPOLO (1696 - 1770)

t470

Vyučovanie Panny Márie, rytinová reprodukcia obrazu z r. 1732 na boč. oltári v S. Maria della Consolazione (della Fava) v Benátkach
F. Pedrocco: Giambattista Tiepolo. Venezia - Milano 2003, s. 223-224, č. 83, obr. s. 64
t470 a Obraz boč. oltára, 2. pol. 18. stor.
TAJNÁ, far. kostol
Papco 2003/II, č. 512: asi pôv. z Nitry, "G. A. Galliarti"/sic!/ (na oltári v Tajnej pôv. obraz Jána Nepomuka! - S-III, 270); - Papco, in: Naše kresťanské mená. Kat. Bojnice 2010: "nie Galliarti, kompoz. Tiepolovho olt. obrazu"; - Papco, Palkovské štúdie II, 2014, s. 522
Pozadie neutrálne, Joachim zmenený, hore anjel iný, s vencom ruží


t470 b Wilhelm Eppleué, obraz boč. oltára, ca. 1770
BRATISLAVA, kostol františkánov
naspodu doplnené putto s ľaliou

t470 c Obraz hlav. oltára, 19./20. stor.?
LEHOTA (okr. Nitra), kostol sv. Anny


+ Ďalšie príklady - kópie Tiepolovej kompozície: opavský Ferdinand Licht, olejomaľba vo far. kostole v Píšť, 1782; redukovaná kompoz. (Schenková / Olšovský 2001, s. 57, č. M.24.1.); + Kópia spodnej časti, olejomaľba v zb. A. Sammera (Kat. Barocke Kostbarkeiten, Erzbischofliches Dom- und Diozesanmuseum Wien, s. 50-51: "M. Unterberger - okruh, okolo 1740"); a pod.

t471

Krst Krista, rytinová reprodukcia obrazu, medirytina Giovanni Domenico Tiepolo 1747


t471 a Bratislavský maliar (A. Zallinger?), obraz hlav. oltára, 1770/72
IVANKA pri Dunaji, far. kostol sv. Jána Krstiteľa
Upravené na výškový formát, v hornej časti doplnená figúry vznášajúceho sa anjela s anjelikom

(471X)

Preberanie Tiepolových kompozícií juhonemeckými freskármi - M. Kunze: Im Banne Tiepolos? Zur Resonanz der Kunst Giambattista und Domenico Tiepolos in der süddeutschen Malerei des 18. Jahrhunderts, in: Herbst des Barock 1998, s. 137-164:
Klaňanie troch kráľov (Tiepolov lept ca. 1740) použil J. B. Enderle v Markt Wald 1766 (Kunze, s. 144, obr. 11); + F. M. Kuen v Roggenburgu 1764 (Kunse, s. 161, obr. 13); + Kópie Tiepolových kompozícií Posledný súd (Casa di Risparmo v Benátkach); + Ukrižovanie, Premenenie, fresky Livio Reti na klenbách Ordenskapelle zámku Ludwigsburg, 1747/48 (Kunze, s. 137, obr. 2-3), atď.

Jacopo TINTORETTO (Robusti, 1518 - 1594)

t472

Zmŕtvychvstanie Krista, medirytina Aegidius Sadeler podľa Tintorettovho obrazu (z cyklu olejomalieb, dnes Benátky, Scuola grande di San Rocco)
Znač. "I: Tintoret pinx. - G. Sadler sculp Venetia" (UBI Roschmann XVIII, s. 33); - IB 70/3, s. 228, č. 034; - Kat. Immagini dal Tintoretto, Roma 1982, s. 64, č. 54; - Kat. Tintoretto e suoi incisori, Milano 1994, s. 33, č. 8.1.
+ Aj neskoršia knižná ilustrácia (drevorezová kópia?), in: "Collectanea in Sacram apocalypsis D. Joannis apostolici et evangelistae", Trnava 1682; stranovo prevrátene (MS sign. Pr 289 - Fototéka ÚDU SAV, neg. 30.379).


t472 a Zvyšok tabuľovej maľby v nadstavci epitafu Hansa Wolfa, zomr. 1625
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
stranovo prevrátene; - JM, Slovo a obraz 2006, pozn. 18 (predloha trnavská tlač); - JM, in: DSVU Renesancia 2009 (= kompozícia obrazu odmietnutého Fuggerom?); - NKP Levoča 2016, s. 157t472x2

Ukrižovanie, medirytina Aegidius Sadeler
Rytinová reprodukcia obrazu z r. 1565 (ol/pl, 5,36 x 12,24 m; Scuola grande di San Rocco v Benátkach)
+ Kópia, lept Elias Heinzelmann, tlač Jeremias Wolff v Augsburgu; znač. "Jacob Tinctoretus pinx. - Elias Heinzelmann Sc. Aug. Vind." (Kat. Venezianische Veduten, Graphisches Kabinett Göttweig 1990, s. 112-113,
č. 68); + medirytina a lept Agostino Carracci (len stredná časť, na výšku)


t472x2 a Johann Carl von Reslfeld(?), olejomaľba, 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 1828)
Olejomaľba na plechu, 55 x 105,3 cm; nezreteľná sign.; - Web umenia: "Johann Carl von Reslfeld, 16. stor." (??)
(kópia podľa grafiky, mierne modifikované; ústredná postava Krista na kríži zmenená, atď.)Domenico TINTORETTO (1560 - 1635)

t472x3

Mária Magdaléna kajúcnica, medirytina Justus Sadeler
Rytinová reprodukcia obrazu, ca. 1598 (dnes Musei Capitolini); - aj medirytina Raphaela Sadelera I? (IB 4 Supplement 7101.093) a stranovo prevrátená kópia (IB 70, 7003.163; PESSCA 81A/81B)


t472x3 a Kópia, olejomaľba na dreve, okolo 1700?
(SOGA 2017)
Zjednodušená slabá kópia podľa rytiny, 62 x 51 cm; dražené na 129. letnej aukcii SOGA v júni 2016, č. 145 ("Nezn. stredoeurópsky maliar, okolo 1700")

TIZIAN (Tiziano Vecelli, 1477 - 1576)

t473

Nanebovzatie Panny Márie, rytinové reprodukcie obrazu, 16.-19. stor.
Tizianov obraz z r. 1518 na hlav. oltári Santa Maria Gloriosa dei Frari v Benátkach
t473 a Obraz hlav. oltára, 19. stor.?
SPIŠSKÁ STARÁ VES, far. kostol
Archív PÚ SR, foto 1952, 1958, 1973 (zakrýval pôvodný obraz Ružencovej Madony so sv. Dominikom a Františkom z Assisi?) + 1964 foto oltára bez obrazu (reštaurovaný?).

473 b,c Dve kópie, olejomaľby nezn. proveniencie (deponované
v gymnaziálnom kostole sv. Ladislava v Levoči)

t473 d-x Novodobé kópie na hlav. oltároch (v kostole dominikánov v Košiciach, katedrálnom kostole v Rožňave, a pod.)


Póza Márie na Maulbertschovej freske hlav. oltára vo Váci, 1770/71 (Navštívenie, celkový rozvrh inšpirovaný Jouvenetom); - Jernyei Kiss: Barokk mennyország..., Bp. 2010, s. 131, obr. 30, 31 (Jouvenet) a 51, 52 (Tizian)

t474

Ukladanie do hrobu, rytinové reprodukcie, 17. stor.:
Medirytiny Paulus Pontius, Peter Overadt (1. pol. 17. stor.); lept z Pašiového cyklu, vyd. Jakob von Sandrart v Norimbergu (Holl. German XXXIX, 247, č. 695), atď.

+ Obraz z cyklu Krížovej cesty (Schönbach, kostol býv. hieronymitánov);
+ Maľba v štukovej klenbe zámockej kaplnky, Nové Město nad Metují (Pam. Arch.)

474.1 Kompar.: iný variant kompozície, medirytina Giulio Bonasone
podľa Tizianovej olejomaľby z r. 1559 (Museo del Prado)
Kópia Ventura Salimbeni, rytina Jacques Callot, ca. 1609/11 (The British Museum prints)


t474.1 a Ilustrácia (XIV. zastavenie Krížovej cesty), vyd. Trnava 1763
TRNAVA, Múzeum knihy
(reprod. Fototéka ÚDU SAV)    

t475

Hrajúce sa deti (rytiny?) podľa maľovaného vlysu (po 1560) v Tizianovej vile v Biri na S. Canciano
Časti vlysu s rôznym počtom detských postáv rozpredané - časť so 4 figúrami pred 2. svet. vojnou v zb. Bruckmann, Mníchov; druhá časť s tromi figúrami zo zb. Lanckronski vo Viedni, potom zb. Chrysler Jr. - H. E. Wethey: The Paintings of Titian, III. The Mythological and Historical Paintings. London 1975, s. 172, kat. č. 31 +lit.; B. Suida Manning: Tizian, Veronese and Tintoretto in the Collection of Walther P. Chrysler Jr., in: Arte Veneta 16/1962, s. 50, 52, obr. 61; ďalších 8 častí, kúpených v 19. stor. Benátkach, je dnes v Musée des Beaux-arts v Chambéry; z tých však Tencalla nepoužil žiadnu. - JM, ARS 1994/3.
t475 a Carpoforo Tencalla, detské postavy v zrkadle štukovej klenby saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
(aleg. 5 Zmyslov?) Pôvodná kompozícia troch figúr uprostred rytina Giacomo Francia, 1510/30? (The British Museum prints; aj anonymná kópia, ca. 1600)

t475 b C. Tencalla, detské postavy v druhom zrkadle tamtiež
(štyri figúry pri múriku). JM, Ars 1994/3, obr. (predlohy); - JM: Zu den Quellen von Tencallas Malstil, ARS 40/2007, č. 2, s. 241-242, obr. 3 a,b; obr. 4 a,b; - JM 2015, s. 68-72, obr. 62-68
Tizianov maľovaný vlys mohol Tencalla poznať aj z autopsie ešte na pôvodnom mieste, ale motív z jednej časti použil oproti maľbe stranovo prevrátene = z grafickej reprodukcie?(475X)

+ Použitie Tizianovej kompozície v barok. freske: "Abrahám obetuje Izáka", Tizianov obraz na strope sakristie S. Spirito in Isola (dnes S. Maria della Salute)
v Benátkach, rytinová reprodukcia Johann Gottfried Saiter - podľa nej freska Josepha Kellera na klenbe presbytéria far. kostola vo Wald, 1782 (Herbst des Barock 1998, Taf. 27)

Francesco TREVISANI (1656 - 1746)

t476

Ukrižovanie (I), rytina Georg Philipp ml. a Johann Lorenz st. Rugendasovci, Augsburg, 1740 (podľa Trevisaniho olt. obrazu z r. 1695/96 v boč. kaplnke S. Silvestro in Capite v Ríme)
Teuscher, A.: Die Künstlerfamilie Rugendas 1666-1858. Werkverzeichnis zur Druckgraphik. Augsburg 1998, č. 515 na s. 134
t476 a Anton Schmidt, postavy sv. Jána a Márie Magdalény so zamdletou Máriou na býv. oltárnom obraze Ukrižovanie, ca 1763
BRATISLAVA, SNG
Z boč. oltára niekdajšieho far. kostola v Kremnici, deponovaný v kostole františkánov; kúpené 2006 do SNG. - JM, VČ 1978 (predloha); - Chmelinová, ***; - JM 2013, s. 131-133, kat. II.36;
Stranovo prevrátene, Kristus vymenený - z Birckhartovej (Mullerovej) rytiny "Fons Pietatis"; pridaní anjelici s arma po stranách.+ Obraz boč. oltára sv. Kríža, 1760-te r. (Kuks, kostol Milosrdných Najsv. Trojice)

t477

Ukrižovanie (II) - Ukrižovaný s Máriou, Jánom a Magdalénou pod krížom, medirytina Anton Birckhart, Praha, pred 1729
Znač. "Pinxit Romae Franc: Treuisanii: - Birckhart sculp: Pra/gae/". Podľa (nezachovaného) Trevisaniho olt. obrazu z r. 1721 na hlav. oltári piaristického kostola Nájdenia sv. Kríža v Litomyšli (J. Neumann: Francesco Trevisani v Čechách. Žamberský obraz a jeho autor. Vysoké Mýto 1979, s. 29); - exemplár rytiny Szilárdfy 2008, CD 102.
Aj Trevisaniho modeletto, ol/pl, 97 x 62 cm; znač. "Franciscus Trevisani pinxit Roma Anno 1721", dnes Regionální muzeum Litomyšl, inv. č. OP 601 (Kat. Sláva barokní Čechie, č. I/4.32; - J. Neumann: Trevisaniho modelletto pro litomyšlské Ukřižování, Umění 48/2000, s. 394–406); - M. Pavlíček: Kaňka, Braun & Trevisani co-production, in: Pomezí Čech a Moravy, sv. 14, Litomyšl 2013, s. 37–53; - T. Jiroušková: Umění baroka v Litomyšli, dipl. Mgr., UPOL Olomouc 2016, s. 133-136, kat. č. 40; - D. Lešovský, in: Petr Brandl. Studie. NG Praha 2017, s. 149, obr. 137
t477 a Anton Konikovič(?), kópia, olejomaľba na plátne, 2. pol. 18. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 1692)
JM 2006a, pozn. 25 (predloha); - Ol/pl, 191 x 105 cm (Fontes 2, č. 66: "slovenský maliar zo 17. stor." !); Obraz rešt. 1926 (nápis?); do SNG prevedený v r. 1960 z MNV Žilina.

t477 b Obraz boč. oltára, 2. pol. 18. stor.
ŽILINA, kostol sv. Štefana kráľa
Kristus stranovo prevrátene (doprava?!)

t477 c František Vavřinec Korompay, olejomaľba, ca. 1760
TŘEBÍČ, kostol sv. Prokopa
M. David: F. V. Korompay, dipl. Mgr., UPOL Olomouc 2016, s. 42 (predloha), kat. 7.2.50

t477 d Vincenz Fischer, obraz na hlav. oltári, 1778
LITOMYŠL, kostol Nájdenia sv. Kríža
Kópia kompozície, odvodená z Birckhardovej reprodukcie, objednaná namiesto Trevisaniho olt. obrazu, zničeného požiarom 1775 (Neumann 2000, s. 400; - Jiroušková 2016, s. 135 +lit.)

t477 e Anton Schmidt, zamdletá Panna Mária na olt. obraze Snímanie z kríža, 1760-te r.
BRHLOVCE, kat. kostol (kaplnka pri kaštieli)
(odvodená len póza a sklon hlavy)
Kompar.: zamdletá Panna Mária na olt. obraze Snímanie z kríža podľa C. I. Carloneho, 1764 (Dinkelsbühl); na medirytine Oplakávanie Simona Grimma (Augsburg, 2. pol. 17. stor.), a pod.+ "S. Crucifix Littomisliensis", kópia podľa grafiky, maľba na papieri, 18/19. stor. (Regionální muzeum Litomyšl, inv. č. 20A-307; - Jiroušková 2016, s. 182, kat. č. 58); + Početné ďalšie kópie a odvodeniny Trevisaniho kompozície v Čechách - Pavlíček 2013, s. 37–53 (kostol sv. Jakuba St., Zbraslav, atď.); aj sochárske spracovania (súsošie v kostole sv. Anny, Benešov u Prahy)t478

Madona (čítajúca Panna Mária so spiacim dieťaťom), medirytina Francesco Bartolozzi; vyd. G. Wagner v Benátkach
Stranovo prevrátená rytinová reprodukcia Trevisaniho obrazu (Galleria Nazionale d´Arte Antica, Palazzo Corsini v Ríme); - Waterhouse: Italian Baroque Painting, London 1962, obr. s. 83; - Frank R. DiFederico: Trevisani, Washington 1977, č. 59
t478 a Kópia (z 19. stor.?) podľa rytiny
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.150)
(stranovo prevrátene, pridaná gloriola z hviezd)

+ Kópia, olejomaľba na plátne (Dorotheum, Salzburg 2003, č. 21: "nasledovník C. Marattu"; - Papco 2003/I, s. 172: "G. Pesce?")t479

Stigmatizácia sv. Františka z Assisi, rytinová reprodukcia Trevisaniho obrazu na hlav. oltári v S. Stigmate di S. Francesco v Ríme
Medirytinová reprodukcia G. B. Sintes (Rím, konvent Sacre Stigmate di S. Francesco)
Identická kompozícia univ. tézy, mezzotinta G. H. Müller podľa P. Strudela, pol. 18. stor. (znač. "Petrus S.R.J. Lib. Baro a Strudel pictor Princeps pinxit - G. H. Müller S.C.M. Chalcographus sc Viennae"), exemplár v GMB?; (na rytinách pridaný letiaci anjelik hore uprostred)
t479 a Lavír. perokresba frátra Benedikta Mayerla v kronike františkánskeho kláštora v Kremnici z r. 1742
L. Šášky, Zb. SNM - História 8/1968, 249-267; - J. Papco, in: Naše kresťanské mená. Bojnice 2010, kat. č. 11.2 na s. 47
(Podľa fresky na priečelí kláštora). Len postava svätca, vľavo vpredu doplnená figúra adorujúceho rehoľníka (z rytiny M. Engelbrechta), v pozadí kremnická Kalvária.


t479 b Apoteóza sv. Františka, medirytina(?) s pohľadom na kláštor a erbom fundátora arcib. Lippaya
len identická póza svätca /nalepené v kronike?/

t479 c Johann Volnhoffer, obraz boč. oltára, 1791
NOVÉ ZÁMKY, klášt. kostol Františkánov
Sign.: "Volnhoffer Fe"; - Garas 1955, s. 168 + lit. (ako Volnhoffer "Ferencz"); - Súpis II/1968, s. 407; - I. Fehér: Volnhoffer János egy pesti festő a 17-18./??/ század fordulójáról, MÉrt 2004/1-4, s. 157; (Odvodená len póza svätca a anjelici hore)

t479 d Obraz boč. oltára
VEĽKÉ LEVÁRE, far. kostol
(odvodená len póza svätca, za ním sediaci mních a anjelici hore)

t480

Bičovanie Krista, rytinová reprodukcia obrazu v S. Silvestro in Capite v Ríme z r. 1695/96
J. Neumann: Francesco Trevisani v Čechách. Žamberský obraz a jeho autor. Vysoké Mýto - Žamberk 1979480.1 Sediaca figúra v popredí
Trevisanim odvodená z obrazu Ludovica Carracciho (dnes Bologna, Pinacoteca);
+ Aj Trevisaniho štúdijné kresby figúry (WRM Köln)

t480 a Johann Bojack (J. S. Bopovsky), sediaci muž na obraze Ukrižovanie na boč. oltári, 1752/53
PRIEVIDZA, kostol piaristov


+ Kópie podľa Trevisaniho "Bičovania": olejomaľba na plátne (Neumann 1979, obr.); + olejomaľba miestneho maliara Karla Biega v Engen z r. 1722; a pod.(480X)

+ Z kompozície Trevisaniho obrazu Smrť sv. Jozefa (1712) na oltári v boč. kaplnke S. Iganzio v Ríme (vychádzajúcej z obrazu Carla Marattu z r. 1676) odvodil svoj
oltárny obraz rovnakého námetu Paul Troger (boč. oltár niekdajšieho kostola sv. Mikuláša na Landstrasse vo Viedni, ca. 1741)
Iná Trevisaniho kompozícia Smrť sv. Jozefa (olt. obraz v Katederále sv. Víta v Prahe, po 1720); prevzal o.i. Johann Lucas Kracker (olt. obraz, Eger)


Paul TROGER (1698 - 1762)

t481 - t489    - pozri tiež kompar. x33 - x40

Jonas UMBACH (ca. 1624 - 1693)

u490.1-2

Rytinové ilustrácie Andreas Matthäus Wolfgang, in: Matthaeus Hemer: "Vita et admiranda historia Seraphici S.P. Francisci,
Ordinis Minorum fundatoris, iconibus et elogiis Latino-Germanicis illustrata"
. Augspurg, M. Magdal. Utz Schneiderin 1694
Znač. "I.V. del. - "A.M.W. fecit". Aj neskoršie vyd. "Vita et admiranda historia...", vyd. Maria Magdal. Utzschneiderin, Augsburg 1702; + Reprint z exemplára
1. vydania v Museo Francescano (Roma, Istituto Storico dei Cappucini 2000)

490.1 Povolanie sv. Františka z Assisi
(Kristus z kríža prevráva ku kľačiacemu mládencovi)
u490.1 a Olejomaľba (stredná časť), 18. stor.
BRATISLAVA, kláštor kapucínov
Po obvode ďalšie scény zo života svätca podľa ilustrácii jeho Vita... (Narodenie v stajni, Návšteva anjela v podobe pútnika, Muž kladie na zem plášť pred chlapca, atď.). Obraz rešt. VŠVU 2001-2002

490.2 Sv. František a sv. Dominik ochraňujú zem pred Božím hnevom
Motívy Umbachom prevzaté z oltárnej kompozície Cirkev bojujúca Paola Piazza (medirytina R. Sadeler 1607)

u490.2 a Dvojica svätcov (sv. Dominik a František z Assisi) na obraze hlav. oltára, 18. stor.(?)
BYTČA, far. kostol Všechsvätých
(ďalšie postavy z Rubensovej kompozície)


Michelangelo UNTERBERGER (1695 - 1758)

u491

Oslávenie sv. Juliusa martýra, medirytina Franz Leopold Schmittner (podľa Unterbergerovho olt. obrazu vo "wälschen Kapelle" profesného domu jezuitov am Hof vo Viedni)
(in?): "Sanctus Julius Martyr publicae venerationi propositus, cuius sacrum corpus multis beneficiis inclytum Viennae Austriae in Sacello Congregationis Italicae Domus Professae S.J. colitur", Tyrnaviae 1749 (Wien, Stadtbibliothek); - Kat. Unterberger, Salzburg 1995, s. 247 +lit. a obr. 99; + aj Schmittnerova mierne upravená verzia s polpostavou svätca, medirytinový obrázok (palmovú ratolesť drží letiaci anjelik s vencom)
+ "S. IULIUS M. Dessen Heil. Leichnamth in der K. K. Hof-Pfarr-Kirchen bey St Michael in Wienn zur ofentlichen Verehrung ausgesezet ist", medirytina J. E. Mansfeld, modlitebný obrázok - Kat. St. Michael 1288-1988, č. 274 (anjelik s vencom totožný, svätec ruky inak, bez pozadia, vpravo dole len anjel s listinou).
u491 a Sv. Julius(?), olejomaľba, 18. stor.
CHTELNICA, kostol sv. Trojice
(Fotoéka ÚDU SAV, neg. 12.689) - len polpostava, anjelik s vencom hore posunutý, bez ostatných anjelikov na oblakoch naspodu

u491 b Oslávenie sv. Kataríny Alexandrijskej, olt. obraz
BRATISLAVA, kaplnka sv. Kataríny na Michalskej ul.
(póza svätice a anjelik s vencom hore)

u491 c Apoteóza sv. Juraja, maľba na klenbe oratória, 2. pol. 18. stor.
TRENČÍN, kostol piaristov
(póza svätca, anjelik s vencom hore aj anjelik pod svätcom, pridaní ďalší anjeli)

u491 d Josef Zanusi, svätec a anjelik s vencom na obraze Apoteóza sv. Jakuba apošt. na hlav. oltári z r. 1794/95
TRNAVA, kostol františkánov
CV 1823: nový hlav. oltár 1794 z milodarov, 8.4.1795 slávnostne posvätil bisk. Mikuláš Konde
(J. Šimončič, Kultúrne dejiny 2016 Supplement, s. 44).
(aj póza, hlava a ruky svätca, ten ale zrkadlovo obrátene)


u491 e Imrich Jagušič, svätec a anjelik s vencom na obraze sv. Eustacha martýra
TOPOREC, far. kostol
(odvodené, celá postava)

u491 f Spišský maliar (I. Jagušič?): Sv. Julius(?) martýr, obraz v nadstavci
boč. oltára
(Fototéka ÚDU SAV)
(anjelik na oblaku vpravo vypustený)

u491 g Caspar Schneider, svätec a anjelik s vencom na býv. oltárnom obraze sv. Florián
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 9.774)
Znač. "I. C. Schneider Fecit"

u491 h Anjelik s vencom na olt. obraze Vyučovanie Panny Márie, 19. stor.
(Fototéka ÚDU SAV)

u491 i Sebastian Majsch, anjelik s vencom na obraze sv. Alžbety so žobrákom na hlav. oltári, ca. 1850
KAPLNÁ, far. kostol sv. Alžbety
Ol/pl, 284 x 172,7 cm; rešt. 1985. - Francová / Grajciarová, kat. Bratislavská maliarska rodina Majschovcov, GMB 2001, s. 70; - Herucová / Novotná, kat. Bohyne a svätice 2011, s. 117, č. 120 +lit.; obr. s. 103

   u492

Michael archanjel poráža diabla, medirytina Johann Caspar Schwab podľa olt. obrazu z býv. hlav. oltára v Michaelerkirche, 1752
Kat. Unterberger 1995, č. G 107, obr. 26 (obraz, sign. dat. 1752); - č. G 153, obr. 105 (skica v Cavalese), - č. G 106, obr. 156 (replika? v GNM Norimberg), - č. Z 7, obr. 155 (kresba v SzM Budapest) a Schwabova rytina s. 247 a obr. 25. Aj žiacka replika skice s. 231, obr. 242 (Erzb. Dom- u. Diözesanmuseum);
Hlav. oltár v kostole Cler. Regul. S. Pauli bey S. Michael ("Hofpfarrkirche" - oltár s obrazom, rytina Gabriel Müllner - Mollinarolo ca. 1779 - repr. Kat. Triumph der Phantasie č. 107) nahradili 1781 novým, so štukovým reliéfom K. G. Mervillea
u492 a Kópia - pseudoskica
BRATISLAVA, SNG (O 507)
Modello? k olt. obrazu v Gbeloch; olejomaľba na lepenke, 44,5 x 23,5 cm;
- M. Keleti, Fontes č. 76 ("sloven. maliar, 1760-80"); - J. Papco, in: Naše kresťanské mená. Bojnice 2010, č. 117 na s. 195 (pseudoskica, bratislavský(?) maliar z 18. stor. alebo novodobá kópia podľa M. Unterbergera).
(Len hlavné figúry, anjeli okolo vypustení, namiesto druhého archanjela s mečom vpravo pridaný archanjel s kopijou = z inej predlohy?


u492 b Oltárny obraz, pol. 19. stor.
GBELY, far. kostol
(Kostol vysvätený 1853). /hlava archanjela zmenená/

u492 c Gaspar Schnajder: Obraz oltára v boč. kaplnke, zač. 19. stor.
TRNAVA, far. kostol sv. Mikuláša
(len figúra archanjela odvodená; diletantské - skratka pravej nohy, zredukované, upravené - štít oválny atď.)

u492 d Obraz na hlav. oltári, kon. 18. stor.
ZÁVADA (okr. Topoľčany), kat. kostol

     
+ Skica v ÖG Wien (G 83, obr. 151) a ďalšie Unterbergerove kresby sú iná kompozícia (možno nezach. Unterbergerov "prijímací kus" predložený na Akadémii r. 1753?); + Kronbichler, Kat. Unterberger, Salzburg 1995, s. 145 ("Ein Kompositions- entwurf von Franz Xaver Palko" k obrazu boč. oltára u trinitárov v Bratislave = skica v GMB, iná kompozícia (olt. obrazu Franza Sebalda Unterbergera v Absam/!/); + Spodná časť totožná na stropnej maľbe Marienkapelle v Hüttlingen (MI), kompozícia rozvedená ďlšími motívmi

u493

Videnie sv. Antona z Padovy, rytina? podľa oltárneho obrazu v Stephansdome z r. 1744
Boč. oltár r. 1873 zrušený, obraz dnes v Diecéznom múzeu Wien (Kronbichler 1995, s. 57-59, obr. 199, kat. G 44,45; kópie a verzie kompozície s. 230-232);
+ skica v obrazárni Cavalese, Magnifica Comunità
u493 a Henrik Schweizer(?): Obraz hlav. oltára, 1766
KOŠICE, kostol františkánov
PP-83, s. 62 (Unterberger); - Garas, rec. PP-83, MÉrt 1984/3, 186, obr.
s. 183 (slabá kópia kompozície Unterbergerovho olt. obrazu zo Stephansdomu); - Györffy, MÉrt 2006/2, obr. 18 na s. 292 (Schweizer)+ Sabau 2005, obr. 202: olt. obraz v kostole piaristov, Sighetu Marmatiei (bez Márie, anjelici iní);
+ Kópia, 2. pol. 18. stor., Sibiu, Muz. Brukenthal (I. Mesea, Brukenthal Acta Musei II.2, 2007, obr.
s. 80: "Mathias Kager"/?/); + Olejomaľba vo vyrezávanom pozlátenom ráme, 89 x 49,5 cm z viedenskej súkrom. zb. (Dorotheum 15. 10. 2008, kat. s. 196, č. 390: skica alebo pensiero?); + Kópia: Uherčice, olt. obaz zámockej kaplnky (T. Valeš: Michael Angelo Unterberger und seine Nachfolger im Dienst des bohmischen und mährischen Adels, in: ÖZKD 67/2013, Heft 1/2, s. 178-179, obr. 227); + Obraz boč. oltára v kostole sv. Vavrinca, Koryčany, 1770-te r.; bez P. Márie (B. Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 2, Praha 1999, obr. 222); + ústredný motív nachýleného svätca bozkávajúceho ruku stojaceho Ježiška odvodil aj F. I. Leicher, atď.

u494

Stigmatizácia sv. Františka z Assisi, rytinová reprodukcia(?) obrazu z r. 1754 na boč. oltári Leopoldskirche vo Wiener Neustadt
+ Návrhová kresba v TLF Innsbruck


u494 a Olejomaľba, kon. 18. stor.(?)
BRUTOVCE, far. kostol sv. Vavrinca
(Fototéka ÚDU SAV); - Pam. VK 1969, s. 323: obraz nad boč. oltárom, 205 x 120 cm (pendant
Sv. Lucia), kon. 18. stor.

Karl Jakob UNTERHUEBER (1700 - 1752)

u495

Portrét Jánosa Rovina a jeho manželky Sáry, rytina podľa Schmutzerovej reprodukcie obrazu z r. 1724(?)
Jednolistový leták vyd. 1724 s textami v maďarčine, nadpis: "A Magyar Országi Hoszszas Életnek ritka Példája", s vyobrazením podľa obrazu z cis. zbierok
(od 1881 v KHM Wien, inv. č. 2439, ol/pl, 220 x 132 cm - Kat. Die Gemäldegalerie des KHM in Wien. Verzeichnis der Gemälde. Wien 1991, s. 125, obr. na Taf. 632; + R. Vartaciu Medelet, in: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum, Petersberg 2014, Bd. 2, obr. 9 na s. 375). Dole nápis: "Janos Rovin Seines Alters 172 und Sara dessen Eheweib 164 Jahr alt, graeci ritus, /.../ beyde geburtig und wohnhaft zu Szadova in den Caranschener District Temesvarer Banats /.../ Depinxit Carolus Unterhuber den 25. Aug: 1695"/sic/; - É. Knapp, G. Tüskés: Populáris grafika a 17.-18. században. Bp. 2004, s. 219, obr. 124
Gerlinde Gruber: Janos und Sara Rovin - ein vergessenes Gemälde der Sammlung Kaiser Karls VI. un sein Maler, Carolus Unterhuber. Acta Historiae Artis Slovenica II/2006, s. 163-176. Rovinovcov dal portrétovať 1718 generál gr. Claudius Florimund Mercy (prvý guvernér Temešváru po dobytí Banátu), ktorý obrazy údajne venoval cisárovi Karolovi VI. (obr. 9 a 10 na s. 171). 1720-1772 v inventári cis. obrazárne v Stallburg, aj v "Prodromus zum Theatrum artis pictoriae" F. von Stamparta a A. von Prennera (1728/35) reprodukovaný ich dvojportrét od C. Unterhubera (obr. 5 na s. 168). + Rytina Johanna Adama Schmutzera, in: "Das Merckwurdige Wienn..." 1827, fig. XIII. (obr. 6 na s. 169) variant, odlišnosti (bez mačky atď.), asi podľa inej verzie dvojportrétu. Ďalšie verzie v Drohobycz a 1996 v Dorotheu (ako "G. F. Cipper" predaný obraz do súkrom. zbierky, opakuje aj s nápisom, "/ .../ Depinxit Carolus Unterhuber, Viennensis Anno..." (nečitateľ.) a čiastkové kópie (portrét Sáry Rovin, Berlín)
u495 a "Zriedkavý prípad dlhého života", olejomaľba zo súboru 4 obrazov, 18. stor.
KRÁSNA HÔRKA, Hrad (expozícia Múzea Betliar)
Dvojmo, spolu na rámoch: "Starý bubeník na koni", András Dobos; (+ kópia z r. 1826 J. Czauczik); "Zriedkavý prípad dlhého života", ol/pl, 177 x 115 cm (+ kópia J. Czauczik z r. 1823). Rešt. O. Kuc 1984. - Kat. 25 rokov ORA v Levoči 1983-2008, Levoča 2008, s. 186; - M. Herucová, Czauczik, PaM 2015/1, s. 23 (Czauczikove kópie pre Andrássyovcov v Betliari)katalógtop