Jacques CALLOT (1592 - 1635)

c096

Kristus na Olivovej hore, medirytina z cyklu Malé Pašie, 1623


c096 a Postava Krista s anjelom a apoštol vľavo na ústrednom obraze epitafu M. Rompauera, 1640
LEVOČA, far. kostol sv. Jakuba
Len približne; apoštoli Peter a Ján v popredí z kompozície F. Zuccariho

c097

Vzkriesenie Lazara, medirytina a lept Johanna Sibilla Küsel, Augsburg 1672
č. 9 zo série 12 ilustr. Nového zákona (Holl. German, 301-312); aj stranovo prevrátená kópia podľa Callota (exemplár v GNZ?)


c097 a Kópia, olejomaľba na plátne(?), 18./19. stor.
ŠIMONOVANY, kaštieľ
Primitívna redukovaná kópia kompozície podľa grafiky, prekomponovaná na výšku, bola medzi obrazmi v kaštieli (archívne foto interiéru zo zač. 20. stor.)

c098

Námestie Carrière v Nancy (kde sa usporiadávajú turnaje...), rytina


c098 a Pieter Wouwerman: figurálny komparz na obraze Turnaj na Place des Vosges v Paríži, olejomaľba na plátne, 1655
BRATISLAVA, SNG (O 95)
Z pálffyovských zbierok v Bojniciach. Zasadené do architektúry námestia Place des Vosges podľa podľa anonymnej rytiny/. - Rusina 2006, s. 118-119, fareb. reprod. 44; (+ detail obrazu s mužom na chodúľoch - M. Vároš 2006, obr. s. 262)c098x2

Vydrancovanie mesta, rytina, 1633


c098x2 a Olejomaľba, kópia z 2. pol. 17. stor.
KRÁSNA HÔRKA, muzeálna expozícia na hrade
Ol/pl, 197 x 307 cm; rešt. O. Kuc 1983. - Kat. 25 rokov ORA v Levoči 1983-2008, Levoča 2008,
s. 186 (predloha)

Peter CANDID (Pieter de Witte, ca. 1548 - 1628)

c099

Posledná večera - Coena Domini, medirytina Johann Sadeler I, po 1588
IB 70/1, č. 182 na s. 220; - UBI Roschmann IV, s. 20 (Holl XXII, 206 - iná?)
c099 a Paul Demosch: Apoštoli po stranách na tabuľovej maľbe Posledná večera  » v predele oltára, 1644/55?
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
/Stranovo obrátene, ústredné figúry Krista a Jána zmenené, vpravo dosadený portrét ev. kňaza(?). (Upravené 1654?, premaľované); - JM 2006b, s. 204, obr. 3 a,b (predloha); - JM, in: DSVU Renesancia 2009, č. 213 na s. 853-855, obr.; - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 56

c099 b (P. Demosch?), Posledná večera, obraz v predele oltára z r. 1659
ZÁVADA, kostol ECAV
V kostole z r. 1822 prenesený oltár z pôv. evanjelického kostola (fília zboru Ľuboreč), datovaný dedikačným nápisom do r. 1659.
Kompozícia identická s Demoschovou, z Candida prevzatí len apoštoli po stranách. (Aj ústredný obraz oltára Zmŕtvychvstanie podľa tej istej predlohy ako Demoschov obraz v nadstavci oltára v Partizánskej Ľupči)

Candidova kompozícia ako predloha frekventovaná v juž. Nemecku (Oertel, obr. 10a, + 25x v rokoch 1597-1727); + Hans le Roy, olejomaľba podľa Sadelera, "ca. 1580" (súkrom. zb., Koblenz); + Obraz zo 17. stor. v kláštore františkánov v Krakove (KZSP, s. 126, obr. 353); + 3 obrazy v Sliezsku (Steinborn / Oszczanowski, č. 83-85); + predela oltára 1601, Bakow (Harasimowicz, Treści i funkcje..., Wroclaw 1986, obr. 36); + Anton Vicelli (pripis.), maľba z cyklu na klenbe far. kostola v Heilig Blut am Wasen, 1687 (Corpus BD 12/I, 2006, obr. s. 186)

c100

Zvestovanie Panne Márii, medirytina Johann Sadeler I, ca. 1589/95
Podľa Candidovho zaniknutého obrazu, znač.: "Petrus CANDIDUS pinxit MONACHII, I. Sadeler scalp.(!) et excudit" (IB 70/1, 1999, č. 146 na s. 171; - Holl. XXII, 176; - New Hollstein: Hans von Aachen, s. 233).
+ Ďalšie rytiny Crispijn de Passe st.; + Godfridt Müller; + Cornelis Cort (IB 52, s. 32); + Giacomo Valesio (orezaný exemplár v GMB - Grajciarová, PaM 2002/2; - Kat. Ave Maria 2013, č. A.24: "I. ualegio. f." - J. Valegio?, 17. stor.); + neskorá replika rytiny Georg Berowsky, 2. pol. 18. stor. (spodná časť?, Pasierb, č. 175)
c100 a Olejomaľba na medenom plechu, zač. 18. stor.
BRATISLAVA, Galéria mesta Bratislavy (A 426)
11,3 x 14,4 cm; - Ž. Grajciarová: Neznáme barokové obrazy zo zbierky Galérie mesta Bratislavy. PaM 2002/2, s. 41-43, obr. s. 42 ("1. pol. 17. stor."); - Kat. Ave Mária, GMB 2013, č. A.27 (stredoeuróp., zač. 18. stor.)

c100 b Mária na olejomaľbe Zvestovanie (ovál na výšku), 18. stor.
SKALICA, kostol býv. karmelitánov
Celé postavy, na výšku; len póza a gesto Márie a kvety na stole; archanjel a pozadie iné

+ Kópia, Muzeum umění, Olomouc (B. Kubíková: Kopie Candidova Zvěstování Panně Marii. Nová akvizice Muzea umění v Olomouci. Umění 2004/5, 445-449; - Olomoucká obrazárna III, Olomouc 2008, č. 19 na s. 42-44); + 2 kópie na medi, NG Praha (H. Seifertová, kat. Německé malířství z československých sbírek, NG Praha 1989, č. 61, s. 80-81; + kópia Magnus Rueber, sign. 1674 - A. Rousová: Malířská dílna v barokních Čechách, in: Umění manýrismu a baroka v Čechách. Pruvodce Sbírky starého umění NG v Praze. Praha 2005, s. 111-113, kat. č. 104-107; + Olejomaľba na dreve (MN Varšava) a kópia Sotheby´s (Steinborn / Ziemba, Kat. Warszawa 2000); + Olejomaľba v obrazárni kláštora Kremsmünster; + ďalšie príklady Cvetnić 2007, s. 102-104, obr. príl s. 103 (Zagreb, Helsinki, Praha, Bergamo)

c101

Zvestovanie Panne Márii (celé postavy), medirytina Johannes Sadeler I, pred 1559
Podľa Candidovho obrazu na mariánskom oltári jezuitského kostola St. Michael v Mníchove. Dedik. kňažnej Renate Bavorskej, znač. "... chalcographo Joan Sadeler Belg." (Holl. 31, č. 175; - UBI Roschmann IV, s. 21; - Rom in Bayern 1997, s. 487-490, č. 155 obraz; č. 156 medirytina).
(+ Aj ďalšie Zvestovanie J. Sadeler podľa Candida - Holl 22, 175)
Kompar.: kľačiaca postava archanjela Gabriela zo Zvestovania Domenicchina (medirytinová reprodukcia "Gabriel Archangelus B.M.V. salutans", znač. Dom. Zampieri
pinx - Vanni del - F. Bartolozzi sc.
)
c101 a Paul Demosch, tabuľová maľba na krídle  » oltára Narodenia, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
Medvecký 2006b (predloha); - Galavics 2008, obr. 41 a 42 na s. 75; - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 55;
/Len spodná časť - postavy Márie a Gabriela s holubicou Ducha sv., bez pozadia/+ Zvestovanie z cyklu mariánskych výjavov v kazetách dreveného stropu, Marienkirche v Herrenchiemsee Lk Rosenheim, 1630/32 (Corpus BD 12/I, 2006, obr. s. 205; na s. 202: "Die Darstellungen folgen mit Sicherheit graphischen Vorlagen..."/?/ - bez predl.!); + Len horná časť: obraz ca. 1610, Jedrzychów (Steinborn / Oszczanowski, č. 29); + tabuľa oltárneho krídla, 1602 Boguchwalów (Steinborn / Oszczanowski, č. 28)

c102

Matka Božia pod baldachýnom so svätcami (Stretnutie proroka Simeona s dieťaťom Ježiš), medirytina Raphael Sadeler I, 1591
Dole: "Sereniss. Bavar. Ducis. Petrus Candidus figuravit - Raphaeil Sadeler sculpsit et excud."; - Brigitte Volk-Knuttel: Peter Candid. Gemälde - Zeichnungen - Druckgraphik. Berlin 2010, s. 213 n., 333-336, obr. 142, 279


c102 a Sv. Príbuzenstvo, spodná časť votívneho obrazu biskupa Salixa, 1661
SKALICA, far. kostol sv. Michala
Naspodu dedikač. nápis: "KE CTI A CHWALE PANV BOHV, SWATI ANNE OFIERIVIt a. 1661"
Horná časť prevzatá z kompozície B. Sprangera "Klaňanie pastierov a anjelský koncert" (podľa medirytiny J. Mullera z r. 1606). - JM, Ars 1998/1-3 (predloha); - JM, PaM 2006/3, s. 22; - JM 2006, pozn. 21; - JM, in: DSVU Renesancia 2009;
/Namiesto kľačiaceho Simeona biskup v ornáte s mitrou na hlave; do pozadia namiesto baldachýnu vložený priehľad do arkadickej krajiny s mostom a tempiettom na kopci/c103

Chlapec Ježiš s Máriou a Jozefom, medirytina Johann Sadeler
Exemplár v GMB, inv. č. C 2183 (Kat. Ave Maria 2013, č. A.73)


c103 a Olejomaľba na medi, 18/19. stor.
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum (SM-4451)
15 x 23 cm (Herucová / Novotná 2008, č. 87)

c103 b Maľované antependium boč. oltára
NOVÉ MESTO nad Váhom, prepoštský kostol
Odvodená kompozícia (celé postavy)Carlo Innocenzo CARLONE  (1686 - 1775)

c104

Sen sv. Jozefa, lept Johann Daniel Hertz podľa Carloneho olt. obrazu z r. 1727
Obraz hlav. oltára kaplnky Zasnúbenia P. Márie v býv. kolégiu piaristov v Slanom - P. Preiss: Kaple piaristické koleje ve Slaném, in: Rozprava o baroku. Sborník příspěvku z kolokvia Barokní umění na území severozápadně od Prahy. Vlastivěd. muzeum ve Slaném, 1993, s. 5-9 (len obraz; fareb. reprod. na obálke).
Grafická reprodukcia obrazu znač. "C. Carlone inv: et fecit - Iohann Dan: Herz excudit Aug: Vind." (oproti obrazu stranovo prevrátene).
+ Pražské univerzitné tézy, mezzotinta G. Heiss/Heüss podľa Carloneho, 1734 (NK Praha, Th 408 - manuscriptorium.com); + Archanjel Gabriel na medirytine J. B. Klaubera "Regina Angelorum" (ako Archanjel z 9 Chórov anjelských)


c104 a Archanjel s ľaliou na obraze boč. oltára, 2. pol. 18. stor.
BRODZANY, far. kostol
Bez sv. Jozefa, namiesto Carloneho Immaculaty Panna Mária odvodená z devočnej grafiky ("Panna Mária Karlovská")  
Agostino CARRACCI 

c105

Pluto (Hádes) a Cerberus, akvaforta podľa obrazu, vyd. Olivier Dauphin, 2. pol. 17. stor.
Carraciho olejomaľba (Modena, Galleria Estense). Poškod.-cenzurovaný exemplár leptu (VirtKupf)


c105 a Jozef Lerch, Pluto na klenbovej maľbe Faetonov pád, 1782
DUBOVICA, kaštieľ
JM, VČ 1975; - PP-1983, s. 84; - JM, in: DSVU Barok 1998, s. 85; - D. Sabol: Barokové maľby v dubovickom kaštieli, PaM 2011/1, s. 29-33
Celok kompozície prevzatý zo skice Stephana Dorffmaistera ku klenbovej maľbe sály kaštiela Niczkych v Nebersdorfe (Ligvánd) z r. 1773 (Zsuzsanna Boda, in: Kat. Dorffmaister 1998, s. 199 - predloha: "Ianus, der Gott der Ein- und Ausgänge sowie des Beginns"!)Annibale CARRACCI (1560 - 1609)

c106

Pieta s anjelikom, medirytina Pietro del Po
Podľa Carracciho olt. obrazu z r. 1599 (dnes Neapol, Gallerie Nazionali di Capodimonte).
Ďalšie rytiny (anjelici dvaja): Gillis Rousselet? (J. Dzik: Franciszek Lekszycki 1998, s. 125); + medirytina Stephan Colbenschlag ("Stepha. Colbensius f"), vyd. v Ríme (www.internetculturale.sbn.it/); + stranovo obrátená kópia nezn. rytca ("Iohann Hofman excudit"); + lept Josse de Pape, ca. 1640 (The British Museum); + telo Krista
a anjelik na kópii zo série ilustrácií, vyd. Martin Engelbrecht v Augsburgu, 1. pol. 18. stor.
Pieta s anjelmi, medirytina Peter Overradt (stranovo prevrátene, namiesto anjelika dvojica anjelov); rytina Pieta - Sedembolestná P. Mária v latinskom vydaní "Officium Rakoczianum", Viennae 1773 (Knapp 2000, obr. 145; len Pieta, bez anjelov)
c106 a Pieta, obraz boč. oltára, 18. stor.?
BECKOV, kostol františkánov
Oltár Sedembolestnej P. Márie z r. 1696; obraz rešt. ORA Bratislava, A. Šulíková 2007
Stranovo prevrátene, prekomponované na výšku. Len jeden anjelik, ako na rytine Pietra del Po


c106 b Olejomaľba, 18. stor.
HRONSKÝ BEŇADIK, kat. fara
Obraz z cyklu Krížovej cesty, s maďarskými nápismi naspodu, zostal len s pendantom Bičovanie Krista, v zlom stave

c106 c Dvojica anjelikov pri nohách Krista na obraze Snímanie z kríža,
zač. 19. stor. (1833?)
BOBROV, far. kostol sv. Jakuba St.
Kalvárie 2002, s. 100, obr. 4 na s. 102. Z kaplnky Božieho hrobu, postavenej 1833.
Jedna z troch kópií olt. obrazov Fr. Lekszyckeho z r. 1658 v kaplnke Ukrižovania na Kalwarii Zebrzydowskej. Kompozíciu A. van Diepenbeecka Snímanie z kríža Lekszycki doplnil dvojicou anjelikov pri tumbe hrobu vľavo (z Carraciho "Piety", stranovo prevrátene).

+ kópia Lorenzo Garbieri (súkrom. zb., Ženeva); + Valentin Metzinger, olejomaľba (A. Cevc, Kat. Metzinger, NG Ljubljana 2000, č. 245 /hlava Márie inakšia/); + Olt. obraz, Lepoglava (namiesto anjelikov postava M. Magdalény); + obraz boč. oltára, 17. stor., Raba Wyzna pow. Nowotarski (Zabytki sztuki w Polsce. Malopolska. Wwa 2016)

c107

Sv. František z Assisi objíma kríž, rytina podľa neznámeho obrazu A. Carracciho
Kópia, obraz Fr. Lekszyckeho "Sv. František Serafínsky" (ca. 1664) na boč. oltári kostola minoritiek(?) vo Wilne (Vilnjus, Litva), zachov. v neskorších grafických reprodukciách (oceľorytina Fryderyk John a Antoni Oleszczyński "Sy. Franciszek Seraficki" z r. 1850); - J. Dzik: Franciszek Leszycki malarz religijny baroku. Kalwaria Zebrzydowska 1998, s. 149, 161 a obr. 42


c107 a Obraz hlav. oltára, ca. 1830
KOLINOVCE, kostol sv. Františka Assis.
/doplnené dolu na obdĺžnikový formát/; - Herucová 2015, s. 60, obr. 65b (Sv. František; obr. 66: predloha Bernardo Strozzi, ca. 1635)

c107 b Olejomaľba, kon. 18. stor.?
(Fototéka ÚDU SAV, neg. 22.340)c108

Latona a sedliaci, lept Cesare Fantetti (podľa predlohy Hieronyma Trudona reprodukujúcej obraz Annibale Carracciho, ca. 1588),
2. pol. 17. stor.
Kúpené do SNG 11/2008; - M. Čičo: Latona a sedliaci - reprodukčná grafika Hieronyma Trudona a Caesare Fanettiho podľa Annibale Carracciho a rovnomenný obraz v zbierke SNG, in: Galéria. Ročenka SNG 2007-2008. Bratislava 2009, s. 79-82
c108 a Kópia (replika?), olejomaľba, 18. stor.?
BRATISLAVA, SNG (O 305)
Ol/pl, 90,6 x 72,8 cm; zo zb. gr. Jána Pálffyho. - Kat. Európske umenie v zbierkach SNG, 1999,
č. 9 (fareb. repr.); - M. Čičo 2009, s. 79-82; + Z. Ludiková, Kat. Talianska maľba, SNG 2013, č. III.1 (rec. Z. Kazlepka, In: Galéria 2012-2013, Ročenka SNG (2014), s. 95: Carracci, orig.); - J. Papco: Atribucionizmus. Prepísaná história obrazov. Bojnice 2017, s. 16-38+ Carracciho verzia, okolo 1588 (Diecézne múzeum Olomouc - L. Daniel: Evropská malířská centra a barokní Olomouc, in: Olomoucké baroko III. Historie a kultura. Olomouc 2011, obr. 79 na s. 124)

c109

Kristus a Samaritánka pri studni, rytinová reprodukcia obrazu
Olejomaľba Agostina Carracciho z r. 1593/94 (Milano, Pinacoteca Brera; verzia KHM Wien), rytinová reprodukcia Guido Reni 1595 (FAMSF) a kópie v rôznych vydaniach "Bilderbibel" (napr. Melchior Küsel,
Icones Biblicae, Augsburg 1679, p. 22); kompoz. na šírku, stranovo prevrátene;
Verzia Annibale Carracciho (Szépművészeti Múzeum Budapest); rytinová reprodukcia Carlo Maratta, 1649; + kópia, olejomaľba (flámsky maliar, 17. stor.?), atď.;


c109 a Jozef Czauczik, oltárny obraz
BETLIAR, kostol ECAV
Petrová-Pleskotová, Czauczik 1961, kat. 141; - M. Herucová, PaM 2015/1, s. 22;

c109 b J. Czauczik, olt. obraz, 1834
NÁLEPKOVO, kostol ECAV
Petrová-Pleskotová, Czauczik 1961, kat. 142; - Súpis I/1967, s. 352-353; - M. Herucová, PaM 2015/1, s. 22;Ludovico CARRACCI (1555 - 1619)

c110

Kristus na Olivovej hore, rytinová reprodukcia obrazu (?)
(Identická kompoz. - obraz z viedenskej súkrom. zbierky, ol/pl 55 x 45 cm - Dorotheum 24. 3. 2004, kat. s. 321,
č. 329: "Dielňa Ludovica Carracciho"/?/)


c110 a Olejomaľba na dreve, 17. stor.
Súkrom. maj. (rešt. VŠVU 04/2009)

I. F. CAUS (vydav.)

c111

Kristus uzdravuje chorých(?), medirytina nezn. rytec (podľa Simona Voueta?), Paríž 1733
Znač. "Paris Chez I. F. Caus /Cars?/ rue Ste jacques au Nom de Jesus". Použité na jezuitských univ. tézach z filozofie, obhájených v Toulouse: "in Collegio Tolosano majori et academico Societatis JESU ... Anno 1733". Vytlač. "TOLOSAE apud Petrum Robert, Collegii Toloseni Societatis Jesu, Typographum et Bibliopolam, sub signo Nominis Jesu";
+ Medirytina Antoine Dieu, Augsburg 1739 ("Ant. Dieu inv. et pinxit - Georg Gottfrid Winckler Sculps. - Iohann Daniel Herz excudit Aug. Vind.") - univ. tézy Michaela Vossa na pražskej univerzite (NK ČR, Th 469; - manuscriptorium.com).


c111 a Anton Schmidt, figurálne motívy na olt. obraze Morových patrónov, 1757
PRIEVIDZA, klášt. kostol piaristov
JM 2013, s. 84, kat. II.58;
/Z prevzatých motívov zostavený výjav morovej epidémie naspodu: Muž dvíhajúci mŕtveho vľavo, dvojica s mŕtvym na nosidlách za ním, muž nesúci na pleci mŕtveho vpravo. Doplnené v popredí figúrou muža ležiaceho naznak; figúra sv. Karola Boromejského prevzatá z oltárnej kompozície Carla Marattu/Giuseppe CESARI (Cavaliere d'Arpino)

c112

Bičovanie Krista, medirytina Aegidius Sadeler II, Rím 1593
Znač. "ARPINAS PICTOR quod dicat artis opus 1593. Nicolai van Aelst Bruxellensis formis. G. Sadeler sculp. Romae. Si Stampa in Roma da Gio: Batta de Rosi Milanese in piazza Navona." + Kópia, medirytina Battista Guidi
c112 a Paul Demosch, tabuľová maľba na  » krídle oltára, 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
Zredukované, len ústredné figúry Krista a dvoch drábov, balkón v pozadí prázdny
JM 2006b, s. 205, obr. 6 a,b (predloha); - Galavics 2008, obr. 46, 47; - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 55


c112 b Kópia, podmaľba na skle, 19. stor.
BRATISLAVA, SNG (O 6295)
Stranovo prevrátene; pendant Korunovanie tŕním podľa A. van Dycka. Kúpené 1986 zo súkrom. maj. na Morave ako "kópia podľa Anthonyho van Dycka z 2. pol. 17. stor." (Rusina 2006, s. 166: "Anthony van Dyck, kópia"; Web Umenia 2015 dtto).


+ Nemecký maliar, obraz z cyklu v lunetách klenby ev. kostola v Germau, 1717

Gianbettino CIGNAROLI (1706 - 1770)

c113

Sv. Alojz Gonzaga, rytina, tlač. Giuseppe Wagner, 1751
Aj medirytina Ferenc Újházy SJ, ca. 1760 (Szilárdfy 2003, č. 471)
+ Iný Cignaroliho variant kompozície (svätec z profilu, olejomaľba; - www.alinari.it - ADA-F-027767-0000)
Kompar. staršie varianty zobrazenia: "Sanctus Aloysius Gonzaga / Societatis Jesu / Protector et Liberator meus.", medirytina Antonio Pazzi (znač. P. Ant. Pazzi fe. et delin.), po 1726; + variant polpostavy svätca s krucifixom v rukách, s hlavou z profilu (mezzotinta Chr. Weigela), atď.
c113 a Olejomaľba, 18. stor.
BOJNICE, SNM - Múzeum
Upravené, ľavou rukou drží krucifix (ako na verzii A. Pazziho), anjelik vypustený. Zakomponované
v kvetinovom venci+ Obraz vo far. kostole Kuflew, 1788 (KZSP tom X woj. Warszawskie, z. 8 pow. Mińsko-Mazowiecki, Wwa 1968, obr. 49); + Olejomaľba, súkrom. zb., Split (G. Gamulin: Pabirci za sljedbenike G. B. Piazzette. In: Radovi Instituta... I, č. 2, obr. s. 23: "F. Cappella"); + Nezn. taliansky maliar, ca. 1790; atď.

    
Giulio CLOVIO

c114

Ukrižovaný s postavami pod krížom, medirytina Cornelis Cort (vyd. H. Lafrery, Rím 1568)
Rozšírený variant kompozície aj Crispin de Passe, zač. 17. stor.; v oválnom nápisovom orámovaní ("Crisp. de P. exc. Coloniae")
c114 a Paul Demosch, Mária a Ján na tabuľovej maľbe Ukrižovanie na skrini » krídlového oltára (zatvorený), 1644
PARTIZÁNSKA ĽUPČA, kat. kostol
Kristus iný, opačne. Magdaléna pod krížom a ostatné postavy vypustené
JM 2009 (predloha); - Ludiková / Stojkovičová, PaM 2015/1, s. 55+ Jeremias Stranovius, ústredný obraz oltára (od rezbára Johanna Vesta z r. 1680) v ev. kostole - býv. dominikánsky v Sighisoara (Sabau, s. 37 a obr. 2) - bez vojakov, len Kristus, P. Mária, sv. Ján
a M. Magdaléna; mesto v pozadí presunuté na ľavú stranu

c115

Zmŕtvychvstanie, medirytina Cornelis Cort, z cyklu Život Krista, 1569
Holl. Dutch, C. Cort vol. II, s. 8, č. 74/I; - IB 52, s. 114, č. 95-I.;
+ "Dominica Ressurectionis Domini", stranovo prevrátená kópia, z biblických ilustrácií vyd. Jaspar Isaacs, 1. pol. 17. stor. (stranovo prevrátene, v pozadí doplnený
aj anjel sediaci na prázdnom hrobe); + Kópia taliansky rytec (Cherubino Alberti?), in: "Missale romanum ex decr. sacrosancti Concilij tridentini restitutum, b. Pii V. Pontificis Max. iussu editum, Clementis VIII. ac Urbani VIII. auctoritate recognitum; cui nouissimé additae sunt missae ss. á pluribus summis pontificibus..." (1661);
+ redukovaný variant kompozície v iných vydaniach Missale Romanum, atď.; + Redukovaná kópia, medirytina a lept, vyd. Crispijn de Passe st. exc. (The British Museum - Holl. 74e)
c115 a Tabuľová maľba v nadstavci epitafu J. Gelitnika, 1635
ŠTÍTNIK, far. kostol ECAV
/vojaci stranovo prevrátene!/

c115 b Tabuľová maľba ikonostasu z Olšavice, 18. stor.
LEVOČA, SNM - Spišské múzeum

c115 c Tabuľová maľba epitafu rod. Jantvorid, 1646
OCHTINÁ, kostol ECAV
Rešt. Ján Hromada, VŠVU /dolu len 4 vojaci v popredí, bez pozadia/


+ J. H. Kynast, obraz hlav. oltára, 1757 z ev. kostola, dnes Katedrálny kostol sv. Petra a Pavla, Legnica (Malarstwo barokowe na Śląsku. Wrocław 2017, obr. 143);
+ Tabuľová maľba z nadstavca epitafu, 1604 (Braunschweig, Dóm) /stranovo prevrátene/

Gillis COIGNET (Cogniet)

c116

Smrť Kleopatry, medirytina Raphael Sadeler I podľa olejomaľby Gillisa Coigneta (vyd. H. Goltzius?)
+ Stranovo prevrátená kópia, in: Theodor de Bry, "Emblemata Nobilitati...", 1593, č. 4 (Balážová 2013, obr. s. 21)
c116 a Carpoforo Tencalla, freska na strope obyt. miestnosti piana nobile hradu Červený Kameň, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
Medvecký, Ars 1994/3 (predloha); - JM 2015, s. 120-121, obr. 134, 135

c116 b Maľovaná ilustrácia v stammbuchu U. Reuttera, gvaš?
NORIMBERG, GNM (sign. Hs 121165, s. 100v)
Rothenfelder 1929 (predloha Th. de Bry); - Balážová 2013, s. 17, obr. s. 20

Sebastiano CONCA (1680 - 1764)

c117 - c120

Jean Baptiste CORNEILLE (1649 - 1695)

c121

Cirkevný otec sv. Augustín, medirytina, vyd. J. Mariette
Znač. "J. B. Corneille pinxit - J. Mariette excud., Paris chez J. Mariette rue St. Jacques..." (UBI Roschmann XXV, s. 8)


c121 a Olejomaľba, obraz v nadstavci oltára, 18. stor.
Fototéka ÚDU SAV; (pendant Dobrý pastier)


+ Príklady v Latinskej Amerike (PESSCA 1263 A,B)

Michiel COXIE (1499 - 1592)

c122

Psyché odnášaná do zámku Amora, medirytina z cyklu Amor a Psyché, ca. 1532/35
Tlač Maître de Die. - Mollisi, kat. Tencalla 2005, obr. 17 na s. 81; (ďalšie rytiny cyklu o Amorovi a Psyché použil C. Tencalla na zámkoch Náměšť nad Oslavou
a v Eisenstadte)
c122 a Carpoforo Tencalla, freska z cyklu na klenbe sály, 1672
EISENSTADT, zámok P. Esterházyho

c122 b C. Tencalla, freska z cyklu o Amorovi a Psyché na klenbe, 1657
NÁMĚŠŤ nad Oslavou, zámok Ferdinanda z Verdenbergu
Mollisi, kat. 2005, obr. 16 na s. 81

c122 c C. Tencalla, ako Korónis na freske klenby salóna, 1670
TRAUTENFELS, hrad Trautmannsdorfa
Mollisi, kat. 2005, pozn. 34 na s. 86, obr. XXXVI; - celok kompozície odvodený z J. W. Baura (Tencalla I, s. 148-149, obr. 87, 88; - JM 2015, s. 58, obr. 50)

c122 d,e C. Tencalla, odvodená póza Lucretie na olejomaľbe a na freske čelnej stene saly terreny, 1655
ČERVENÝ KAMEŇ, Hrad
Olejomaľba (Wien, Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste); - JM 1994/3, obr.; - JM 2015, s. 58-59, obr. 49, 51

c122 f,g C. Tencalla, ako Smrť Semele na strope sály č. 5; ako Ixion a Nefele(?) a zrodenie kentaurov na klenbe Galleria terrena, 1659
CESANO MADERNO, Palazzo Arese
Spiriti 1999, s. 49; - Mollisi, kat. 2005

c122 h Giovanni Giacomo Tencalla a Giuseppe Muttoni, ako Korónis na freske klenby, 1688
LIBOCHOVICE, zámok
M. Mádl, in: Tencalla I-II. Variant kompoz. fresky Apolón a Korónis v Trautenfels, Carpoforom Tencallom odvodenej z ilustrácie Ovídiových Metamorfóz J. W. BauraCharles-Antoine COYPEL (1661 - 1722)

c123

Božstvá na Olympe, freska v strednom poli klenby Palais Royal v Paríži, medirytina Nicolas Henri Tardieu, po 1701
(exemplár Stuttgart, StGrS - Kat. M. Günther, obr.)


c123 a Privítanie Venuše na Olympe, skica k stropnej maľbe
VARŠAVA, Muzeum Narodowe
MN, Zbiory dawnej sztuki europejskiej, inv. č. M.Ob.2107; ol/pl, 54 x 125 cm; - Mylne pripis. Danielovi Granovi (Chudzikowski, kat. 1964)
Do výjavu na čelný pohľad sú zakomponované figurálne skupiny povyberané z oboch strán Coypelovej kompozície, doplnené postavami z ďalších predloh; zobrazenie zasadené do obdĺžnikového obežného orámovania vo fabióne z podhľadu (v dvoch variantoch)Lukas CRANACH st. (1472 - 1553)

c124

Kristus a apoštoli, cyklus 14 drevorezov, Wittemberg 1515-20
Holl. German VI/1959, s. 30-31, obr. 31, 44


c124 a Fragmenty malieb na bočných stenách presbytéria, po 1580
BRATISLAVA-Rača, far. kostol sv. Filipa a Jakuba
M. Smoláková: Nástenné maľby vo farskom kostole v Rači. PaM 2004/1, s. 23-26, obr. s. 25 (predlohy); - Smoláková, Renesancia 2009, s. 811, č. 175, obr. (Ján Evanj.)      

katalógtop