Lorenzo Vaccaro (vyd.)
"Nilus"496 a 

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh